Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Site: door Taxiregister.nl geëxploiteerde website houdende een Online bedrijvenportal;
c. Gebruiker: een bezoekers/gebruiker van onze website of de partij die een bedrijfsprofiel aanmaakt op Taxiregister.nl
d. Gratis Bedrijfsprofiel; het bedrijfsprofiel dat ontstaat na het opgeven van bedrijfsgegevens, extra bedrijfsgegevens, contactgegevens, bedrijfslogo, trefwoorden, merken e.d. op onze Site.
e. Extra Diensten: de Extra Dienst(en) naast het Bedrijfsprofiel, die Gebruiker bij Taxiregister.nl op grond van een overeenkomst afneemt. (zoals een exclusieve vermelding) Zie hiervoor onze adverteren pagina.
f. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Taxiregister.nl en de Gebruiker met betrekking tot de afname van extra diensten naast het Gratis bedrijfsprofiel.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Gebruiker aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door gebruiker afgenomen extra diensten naast het Gratis Bedrijfsprofiel.
2.3 De toepasselijkheid van door Gebruiker gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door Taxiregister.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Intellectuele eigendom
3.1 Taxiregister.nl is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot de Site. Niets in deze Overeenkomst houdt een overdracht van rechten aan de Gebruiker in.
3.2 Gebruiker staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Taxiregister.nl dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere Gebruikers en vrijwaart Taxiregister.nl voor alle aanspraken uit dien hoofde.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid Taxiregister.nl
4.1 De inhoud van de databanken wordt bepaald door de diverse Gebruikers. Taxiregister.nl is voor de inhoud van de databanken op geen enkele wijze aansprakelijk.
4.2 Gebruiker vrijwaart Taxiregister.nl voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan ook terzake van vergoeding van schade, kosten of interesses verband houdende met de Site c.q. voortvloeien uit gebruik van de Site.
4.3 Taxiregister.nl aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de Site kan/kunnen worden verkregen.
4.4 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.